Hållbarhet

​Vi tänker på dig. Och på framtiden.

Allt vi gör inom Stångåstaden grundar sig på ett långsiktigt socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande. För oss är hållbarhetsarbetet en förutsättning för att skapa lönsamhet och tillväxt på ett sätt som gagnar våra kunder och bidrar till hållbar samhällsutveckling. För att vidga perspektiven arbetar vi dessutom aktivt inom Eurhonet, nätverket för bostadsbolag från Sverige, Frankrike, Tyskland, Italien och England. Eurhonet ger oss unik samlad kunskap, värdefullt erfarenhetsutbyte och möjlighet att driva utvecklingen genom gemensamma projekt. Lokalt innebär det att vi blir ännu bättre rustade för att möta de behov som uppstår i vårt snabbt växande Linköping. Idag och i framtiden. ​

Tillsammans med våra kunder siktar vi framåt.

Stångåstadens huvuduppdrag är att erbjuda ett attraktivt utbud av bostäder i olika prisklasser där stor valfrihet och god service bidrar till långsiktiga kundrelationer. På så sätt bidrar vi till hela Linköpings tillväxt och utveckling. Relationen med kunderna är kärnan i vårt hållbarhetsarbete, och nyckeln till framgång är att vi gemensamt tar oss an vardagens olika utmaningar. En stor del av vårt hållbarhetsarbete är därför inriktat på att lyssna, föra dialog, påverka beteenden, ta vara på förändringsviljan och skapa möjlighet för människor att själva bidra till utvecklingen av sina bostadsområden. Resultatet? Ett engagemang som ofta överträffar förväntan.​

Allt hänger ihop.

I Stångåstadens hållbarhetsarbete möts alla frågor man kan tänka sig. Vardagsfrågor och framtidsfrågor. Klimatfrågor och finansfrågor. Frågor om social trygghet och sunda byggmaterial. Frågor om återvinning, återbruk och energieffektivisering. Frågor om säkra lekparker, upplysta gårdar och snabb hjälp när behov uppstår. Ordning- och redafrågor. Stadsplaneringsfrågor. Frågor om skola, ungdom och meningsfull sysselsättning på fritiden. Samhällsfrågor som arbetslöshet, integration och utanförskap. Och givetvis frågor som handlar om hur vi som företag ska arbeta långsiktigt med ekonomin, medarbetarna och externa relationer för att vi ska lyckas uppfylla våra åtaganden. För oss är hållbarhetsarbetet en stor och viktig utmaning som bidrar till helhetsförståelse och mening i vårt arbete. ​

Alla kan bidra. Du också.

Vid sidan av våra affärsmål har vi också formulerat tydliga hållbarhetsmål. Att minska vår totala energiförbrukning med 25 procent till 2025 är ett sådant mål. Att ställa sociala krav på våra entreprenörer är ett annat. Att utveckla och bygga ut vårt fastighetsbestånd på ett hållbart sätt är ett tredje. Och så vidare.
Resan till måluppfyllelse kan se ut på många olika sätt. Och nya idéer uppstår ofta på vägen. Idéer som lika gärna kan komma från hyresgäster som från medarbetare. Eller från de entreprenörer vi samarbetar med. Därför uppmuntrar vi personligt engagemang och testar ofta nya idéer. Läs gärna våra berättelser om olika lyckade initiativ som blivit verklighet tack vare människors vilja och kreativitet.​ Du hittar fler berättelser via menyn på undersidor till Hållbarhet.