Lokalregler Kulturfastigheter

​När du hyr en lokal av Kulturfastigheter hyr du en del av en levande kulturmiljö och därmed följer vissa speciella krav på dig som hyresgäst. Avsikten med Gamla Linköping är att det skall vara en levande institution, där livet fortsätter och där den trivsamma och vackra miljön utgör ett minne av småstadens idoghet och idyll. Eftersom Gamla Linköping är ett friluftsmuseum är det mycket viktigt att såväl den inre som yttre miljön så långt det är möjligt är och förblir tidstypisk. Det är också mycket viktigt att varje hyresgäst och hushållsmedlem har förståelse för och är införstådd med att detta är bakgrunden till de speciella villkor som upprättats och gäller för Gamla Linköping.


Några av dessa kan du ta del av här nedan:
- Generellt gäller att hyresgästens inredning och utrustning så långt som möjligt skall sträva efter funktion och utseende som det hade före en brytningstid där modernismen inträdde, dvs fanns det före 1930 så är det normalt ok, moder­nare efter övervägande. Detta gäller inte minst på det elektriska området där moderna halogenlampor, klämlampor etc ger ett onödigt modernt utseende.  Arbetsbelysning tillåts. Svåranpassat i vissa miljöer där särskilda villkor kan gälla.

Hyresgäst och hyresvärd har ett gemensamt ansvar för att bedriva ett aktivt brandskyddsarbete. För hyresgästen gäller att vara särskilt aktsam med elin­stallationer och att inte placera brännbara föremål nära el-radiatorer eller yt­varma belysningsarmaturer. Eldning får inte förekomma utan särskilt tillstånd. Nödutrymningsvägar måste hållas fria från föremål.

Andrahandsuthyrning tillåts normalt ej inom området, vid speciella skäl skall detta prövas av hyresvärden.

Hyresgästen är medveten om att allmänheten under dagtid mellan kl 07.00 och 22.00 äger tillträde till byggnaden hörande gårdsutrymme/trädgård.

Hyresvärden ombesörjer och bekostar skötsel och underhåll av gårdsutrymme och trädgård inkl snöskottning och sandning samt skörd av frukt och bär. Utfö­randet av detta sker huvudsakligen med personal från resultatenheten Gamla Linköping. Framför den egna entrén svarar dock hyresgäst för barmarksunder­håll (snöskottning och sandning).

Hyresgästen skall vid lokalens nyttjande bedriva sin verksamhet på så sätt att bo­ende i huset eller däromkring icke störs eller vållas annan olägenhet.

I varje lokal finns branddetektorer uppsatta, oftast en i varje rum. Detekto­rerna är kopplade till ett centralt larmsystem hos Räddnings­tjänsten. Inom områ­det finns även en larmtablå som visar exakt från vilken lo­kal eller lägenhet ett larm kommer. Detta innebär att under dagtid kan även hyresvärdens personal snabbt vara på plats om brand uppstår. Med anledning härav har hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lokalen. Branddetekto­rerna är känsliga för damm och rök och kan genom oaktsamhet skapa fellarm. Vid sådant fellarm debiterar Räddningstjänsten ut en kostnad för utryckningen som vid oaktsamhet debiteras hyresgästen.

- Utomhusantenner markiser och persienner strider mot den tidstypiska miljön, varför sådana ej får uppsättas.

- Cyklar och dylikt skall placeras på därför avsedd plats.

- I fönstren skall gardiner, krukväxter och prydnadsföremål anpassas till mil­jön. Tex kan ljusa, omönstrade gardiner i bomull eller linne användas. Vid tvek­samhet skall samråd ske med hyresvärden.

- Skyltar i gaturummet skall anpassas till miljön och utformningen utarbetas med godkännande från hyresvärden/ resultatenheten Gamla Linköping. Se även framtaget skyltprogram.

- Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbete som hyresgästen på egen be­kostnad önskar utföra får endast företagas efter särskilt godkännande av hy­resvärden och i förekommande fall av berörda myndigheter. Lokalens tidsty­piska utseende och utrustning får ej förändras.
- Därest lokalen är utrustad med belysningsarmaturer skall skötsel och underhåll av dessa ombesörjas och bekostas av hyresgästen.

- Lokaler där B-kontakter (automatisk nattbelysning) finns installerade förbinder sig hyresgästen att ha belysningslampor inkopplade till detta system under de tider lokalen ej nyttjas. Elkostnaden skall betalas av hyresgästen.


Vid avflyttning skall hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga nycklar till hyresvärden, även om dessa anskaffats av hyresgästen.

I de fall Resultatenheten Gamla Linköping ställer inventarier till förfogande skall överenskommelse härom träffas med enheten.

Transporter fram till byggnaderna får normalt endast ske mellan 18.00 och 11.00.

Parkering får endast ske på för parkering särskilt uppskyltade platser.

Hyresgästen förbinder sig att bedriva sitt hantverk på ett sådant sätt att det an­sluter till den miljö Gamla Linköping representerar.Rutiner och arbetssätt för nya verksamheter och befintliga verksamheters ändrade inriktning


Samråd 

Kulturfastigheter och Friluftsmuseet Gamla Linköping träffas kontinuerligt. Vid dessa möten diskuteras intresseanmälningar som löpande inkommer från nya aktörer (hantverkare, föreningar, butiker etc.) och befintliga hyresgäster.

Grunden för bedömningar är att Kulturfastigheter och Friluftsmuseet Gamla Linköping har ett gemensamt intresse i att förvalta och utveckla Gamla Linköping och Valla. Detta innebär att friluftsmuseet skall vara ett levande museum, där den trivsamma och vackra miljön berättar om småstaden med omgivande landsbygd kring förra sekelskiftet och under 1900-talet (mer information om detta finns att läsa i de speciella avtalsvillkor som finns för lokaler och bostäder).


Befintliga lokalhyresgäster 
Hyresavtalen reglerar lokalens användningsområde.

Endast med hyresvärdens skriftliga tillstånd får verksamheten i den hyrda lokalen ändras utifrån vad som anges i hyreskontraktet.

Ny eller förändrad verksamhet

Önskar en ny intressent etablera en ny verksamhet, alternativt befintlig hyresgäst ändra inriktningen av sin verksamhet (annat än som anges i hyreskontraktet) skall en ansökan/intresseanmälan om detta lämnas till Kulturfastigheter.


Denna ansökan/ intresseanmälan skall innehålla följande:
- Presentation av hyresgästen
- Affärsplan eller beskrivning av verksamheten
- Bedömd påverkan på lokalen/miljön
- Skiss av den tänka utformningen av lokalen vid en förändring
- Referenser lämnas vid begäran

Bedömning av förslag 

Ett brett utbud av mat, varor, tjänster och produkter med hög tillgänglighet efterfrågas av besökare i Friluftsmuseet Gamla Linköping. Fri företagsamhet och konkurrens är positivt för utvecklingen av friluftsmuseet. En bred mix av verksamheter är eftersträvansvärt och detta är vägledande i vårt arbete.

Bedömningar av ansökningar och intresseanmälningar grundar sig på hur de passar in i den kulturhistoriska miljö som Friluftsmuseet Gamla Linköping utgör. Företag som bedriver hantverksmässig verksamhet prioriteras vid bedömningen. Eventuella inre och yttre anpassningar av byggnader, lokaler, bostäder och den yttre miljön är Kulturfastigheter och Friluftsmuseet Gamla Linköping ytterst restriktiva kring.