Kulturfastigheter

​Kulturfastigheter är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Stångåstaden ägs i sin tur av Linköpings Stadshus AB vilket ägs till 100​% av Linköpings kommun. Ägaren ger varje år sina bolag så kallade ägardirektiv som grund för deras verksamhet. Utifrån ägardirektivet är Kulturfastigheters uppdrag följande:

Linköpings kommun har ansvar att bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer både i Gamla Linköping och på andra platser i kommunen. Linköpings kommun har för sin utveckling behov av att dessa miljöer tillsammans med t.ex. Vallaskogen och Valla fritidsområde behålls och utvecklas som besöksmål. Inom detta område utgör Kulturfastigheter en viktig resurs.

Kulturfastigeheter​ ska utifrån av kommunfullmäktige fastställd Strategisk plan med övergripande mål

- kunna vara aktiv i bevarande och utveckling av byggnadsbestånd, miljöer och verksamhet i sitt fastighetsbestånd. 

-aktivt bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla byggnadsbestånd och miljöer.

- medverka till att verksamheten inom Gamla Linköping och Valla fritidsområde särskilt präglas av stort ansvar för tradition och kulturhistoria. 

- medverka till att utveckla verksamheten inom Gamla Linköping och Valla fritidsområde som intressanta besöksmål.