Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Riktlinjer och hyrespolicy

Här får du information för vad som gäller när du vill hyra en lägenhet av oss.

För att få teckna ett hyresavtal behöver du uppfylla kriterierna i vår hyrespolicy, som i korthet innebär följande:

 • Du ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Du kan registrera dig i kön från den dagen du fyller 17 år.
 • Du ska kunna betala hyran för den sökta lägenheten.
 • Alla eventuella skulder till Stångåstaden och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Om du som blivande hyresgäst har flera eller större betalningsanmärkningar, eller andra skulder som kan påverka din förmåga att betala hyran, gör vi en bedömning utifrån det enskilda fallet.
 • Du måste ha varit störningsfri de senaste åren i tidigare boenden.
 • Du måste ha en hemförsäkring.
 • Antalet personer boendes i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.
 • Stångåstaden hyr ut bostäder för permanent boende. Det är den person som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i bostaden. Det innebär att den blivande hyresgästen har sin huvudsakliga dygnsvila i lägenheten och att personen ska vara folkbokförd på adressen.
 • Merparten av de uppsagda lägenheterna fördelas efter den sökandes köpoäng. Vi förbehåller oss dock rätten att välja hyresgäst.

Hyrespolicy

Ålder

Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Det går att registrera sig i bostadskön när man fyllt 17 år.

Ekonomi

 • Den blivande hyresgästen ska ha ordnad ekonomi och kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Före ett erbjudande om lägenhet kommer kreditupplysning att tas om sökandes ekonomiska förhållanden inte är kända.
 • Om kraven på godtagbar inkomst inte uppfylls kan man ändå bli hyresgäst hos Stångåstaden om det finns godkänd borgenär eller annan hyresgaranti.
 • Eventuella skulder till Stångåstaden och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Om den blivande hyresgästen har flera eller större betalningsanmärkningar eller andra skulder som kan påverka förmågan att betala hyran, görs en bedömning utifrån det enskilda fallet.

God hyressed

 • Den blivande hyresgästen får inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende eller ha misskött tidigare lägenheter hos Stångåstaden eller andra hyresvärdar de senaste åren. Stångåstaden tar därför referenser från tidigare boenden.
 • Referenser ska vid anmodan kunna uppvisas, i första hand från tidigare hyresvärd och/eller arbetsgivare.
 • Har hyresgäst blivit avhyst på grund av bristande hyresbetalning och/eller störande beteende kan ny prövning ske efter tre år.
 • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning.

Hemförsäkring

 • Hyresgästen ska ha en gällande hemförsäkring. ​

Köpoäng och prioritering

 • Huvudregeln är de uppsagda lägenheterna fördelas efter sökandes köpoäng.
 • Du får en (1) köpoäng per dag från registreringsdatum. För boende hos Stångåstaden och Studentbostäder i Linköping räknas senaste inflyttningsdag som registreringsdag.
 • För boende hos Studentbostäder i Linköping tillgodoräknas köpoängen för samtliga kontrakts löptid inom studentbostäder om samtliga hyresavtal är i direkt följd med varandra. Maximalt flyttas 6 års boendetid till Stångåstadens kö.
 • Sökande måste uppdatera sig en gång per år för att få behålla köpoängen. Dessa är personliga. I samband med dödsfall kan köpoängen överlåtas till maka/make/ eller registrerad partner/sambo. Kunder som missbrukar systemet genom att inte höra av sig eller uteblir från bokade tider riskerar att bli spärrade under en viss tid.

Särskilda regler i stadsdelarna. Ryd, Berga, Skäggetorp

 • För nyinflyttning i dessa stadsdelar krävs inkomst från arbete som räcker till att betala hyran, studiemedel från CSN samt pension är godkända inkomster. Bostadsbidrag och barnbidrag kan godkännas som ett komplement till lön.
 • Vi förbehåller oss dock rätten att välja hyresgäst.

Publicering och erbjudande ​

Huvudregel

Vid publicering av lägenheter på hemsidan anges i vissa fall önskad målgrupp som trapphus/fastighet/område är lämplig för. Lägenheten erbjuds till den med högst köpoäng inom målgruppen. Målgrupperna är ungdom (18-24 år), barnfamilj, vuxna utan barn, senior, trygghetsboende samt studenter.

Hyresgäster som bott kortare tid än tolv (12) månader prioriteras inte för omflyttning.

Undantag

Bostad direkt

Kan användas vid snabb inflyttning, rivningskontrakt, korttidskontrakt.

Förturer för boende hos Stångåstaden

Utifrån bestämda kriterier kan förtur ges till befintliga hyresgäster, i första hand inom samma område där man bor idag.

Kriterierna är:

 • Separation där man är folkbokförd på samma adress och med minderåriga barn.
 • Väsentligt ändrade behov av bostad, till exempel äldre som inte längre klarar trapporna.
 • Vid dödsfall då behov av mindre bostad finns.

Förtur nya hyresgäster:

 • Förtur till lägenhet kan beviljas då Linköpings näringsliv eller annan arbetsgivare som är verksam i kommunen behöver rekrytera personal. En förutsättning är att det föreligger svårighet att rekrytera personal med rätt kompetens och personal som är viktig för Linköpings kommuns näringsliv. Förturen beviljas ett fåtal personer per år och avser endast nyckelpersoner. Rekrytering ska ske från ej pendlingsbar ort utanför Linköpings kommun. Med pendlingsbar ort avses angränsande kommuner till Linköpings kommun. Mejla foretaget@stangastaden.se för ansökningsblankett.
 • Förtur beviljas även ungdomar i gruppen 18-24 år genom att 10 % av de ettor samt 5% av de tvåor som omsätts fördelas direkt till denna grupp vid omflyttning.

Kampanjer

I samband med kampanjer kan ett begränsat antal lägenheter erbjudas selektivt till i förväg vald målgrupp. ​

Direktbyten

Direktbyten till andra upplåtelseformer än hyresrätt godkänns inte annat än i undantagsfall.​

Nyproduktion

För nyproducerade lägenheter upprättas inför varje projekt en fördelning mellan befintliga och nya hyresgäster utifrån en analys av marknadssituationen. Målsättningen är att erbjuda minst 50 procent av lägenheterna till nya hyresgäster. ​

Förtydligande om ekonomiska krav för att hyra bostad ​

Kunna betala hyran

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt då man hyr en bostad. Den bostadssökande måste visa att han/hon kan betala hyran för bostad och i förekommande fall bilplats, tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Det är Konsumentverkets beräkningar av ”skäliga kostnader per månad” som är riktvärdet för bedömningen. Läs mer på Konsumentverkets hemsida.​ Betalningsförmågan ska kunna styrkas med uppgifter om lön från anställning (minst sex månader framåt) eller inkomst från pension, livränta, sjukbidrag, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Socialbidrag kan godkännas efter att godkännande erhållits från Sociala förvaltningen i Linköping. Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas. Är man egen företagare gäller föregående års bokslut samt senast reviderade delårsbokslut. Som inkomst räknas för studerande även studiebidrag, studielån och bostadsbidrag. ​

Borgen

Borgen kan i undantagsfall användas när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga. Skulder till Stångåstaden ska alltid vara reglerade. Stångåstaden gör sedvanliga kreditupplysningar på borgensmän.