Vårt miljöarbete

Som Linköpings största hyresvärd har Stångåstaden inte bara en stor egen miljöpåverkan – vi påverkar också i hög grad i vilken utsträckning och hur enkelt våra hyresgäster kan ta miljöhänsyn i sitt boende. Dessutom har vi som beställare av stora mängder varor och tjänster möjlighet att påverka våra entreprenörers och leverantörers miljöpåverkan via de avtal och kontrakt vi tecknar. 

Vårt miljöåtagande har vi sammanfattat i vår miljöpolicy:
AB Stångåstaden ska i aktiv samverkan med alla våra kunder och samarbetspartners bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och skapandet av sunda och trygga livsmiljöer. 

Vi ska förebygga miljöproblem och ständigt minska vår negativa miljöpåverkan, bland annat genom effektivare energi- och materialanvändning samt genom val av miljöanpassade produkter. Miljöaspekterna beaktas i alla tillämpliga beslut och hänsyn om miljön ska prägla alla delar av verksamheten. Lagstiftningens miljökrav utgör minimikrav.

Vi ska vara kända för att driva ett offensivt miljöarbete och erbjuda våra kunder ett sunt och miljöanpassat boende.

Miljöfrågorna har en framskjuten plats i Stångåstadens arbete och miljötänkandet finns med i alla led. Sedan 2005 är Stångåstaden miljöcertifierat enligt ISO 14001. Det innebär att en extern miljörevisor har granskat Stångåstadens miljöarbete och bedömt att vi lever upp till standardens samtliga krav. Senaste granskningen genomfördes i januari 2015.

Syftet med ett miljöledningssystem är att företagsledningen och de anställda ska få en helhetssyn på företagets miljöpåverkan. Det innebär att vi har genomfört en miljöutredning för att identifiera vilken miljöpåverkan vi ger upphov till. Utifrån den har vi tagit fram arbetssätt, satt upp miljömål och genomfört ett antal aktiviteter för att minimera vår miljöpåverkan. All personal har genomgått miljöutbildning. 

Vi följer upp hur vi arbetar internt med våra miljöfrågor, men även hur våra entreprenörer arbetar. Vi håller oss ständigt uppdaterade vad gäller den miljölagstiftning som vi berörs av. Genom ett offensivt miljöarbete kan vi förebygga miljöproblem och uppnå ständig miljöförbättring.

Vi har satt upp övergripande miljömål när det gäller energi och klimat, byggnation och material, avfall och inomhusmiljö. Till varje område har vi detaljerade, mätbara och tidssatta mål och handlingsplaner som ändras och vässas allt eftersom vi når dem.​

Certifikat ISO14001. Logotyp.