Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hållbarhetspolicy

​Stångåstaden lever efter principen att vi har ett stort ansvar för utvecklingen av ett hållbart samhälle och att vi ska vara ett föredöme bland andra bostadsbolag i Europa. Vår vision Ett steg före innebär att vi ska driva utveckling i branschen för en hållbar framtid. Vår värdegrund professionella, aktiva och trygga visar hur vi ska agera varje dag och ska leda till ett gemensamt förhållningssätt som tar oss framåt till vår vision. Värdegrunden skapar ett positivt arbetsklimat och förutsättningar för oss att vara en attraktiv arbetsgivare.

Stångåstaden arbetar för ett hållbart samhälle som förutsätter långsiktighet och bygger på en helhetssyn där miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter är beroende av varandra och avgörande för resultatet. Vi använder våra resurser effektivt och ansvarsfullt med hänsyn till dagens och framtida generationers behov. Vi arbetar med ständiga förbättringar av verksamheten och ledningssystemet samt med kompetensförsörjning och mångfald inom organisationen för att uppnå hållbar utveckling.

Miljömässigt ansvar

 • Vi förebygger miljöproblem och föroreningar och minskar ständigt vår negativa miljöpåverkan.
 • Vi arbetar ständigt med att effektivisera energi- och materialanvändningen.
 • Vi ställer miljökrav på alla produkter som byggs in i våra fastigheter för att undvika ämnen och material som är skadliga för människor och miljö.
 • Vi arbetar aktivt med beteendepåverkan inom avfall och energi tillsammans med hyresgäster och medarbetare.
 • Miljöaspekterna beaktas i alla tillämpliga beslut och hänsyn om miljön präglar alla delar av verksamheten.
 • Vi följer upp och förbättrar ständigt miljöledningssystemet för att uppnå bättre miljöprestanda.
  Lagstiftningen och andra bindande krav för verksamheten utgör minimikrav, där våra ambitioner är att överträffa dessa krav.

Socialt ansvar

 • Vi förebygger sociala problem och arbetar ständigt för ökad trygghetsupplevelse i våra bostadsområden.
 • Vi erbjuder ett brett utbud av bostäder med olika standard och prisnivåer utifrån hyresgästernas behov och önskemål.
 • Vi arbetar aktivt med föreningar och andra samarbetspartners för att kunna erbjuda aktiviteter och upplevelser som bidrar till ökad delaktighet i bland annat kultur- och idrottssammanhang.
 • Vi bidrar till ökad sysselsättning genom att själva eller via våra samarbetspartners erbjuda arbetslivserfarenhet.
 • Vi ställer krav på våra entreprenörer och leverantörer att verksamheten bedrivs på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Ekonomiskt ansvar

 • Vi har en ekonomisk ställning som medger utveckling och investeringar.
 • Vi genomför investeringar som är långsiktigt hållbara.
 • Vi följer affärsmässiga principer och agerar ansvarsfullt i vår bransch.
 • Vår verksamhet genomsyras av affärsmässighet och vi hushåller med resurser i vårt vardagliga arbete.