Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Starkt bokslut skapar trygghet och möjligheter till fortsatta satsningar

Blogginlägg

Världen befinner sig i en tid av stor osäkerhet och ovisshet. Vi går från en global pandemi till en tid av politisk osäkerhet i vår omvärld. Det här får givetvis många effekter, inte minst ekonomiskt. Inflationstakten är högre än på många år med kraftiga prisökningar till exempel på el, transporter och frakter, byggkostnader och materialpriser. Den osäkerhet som skapats i inledningen av 2022 på grund av situationen i Ukraina förstärker riskerna för prisökningar. En långsiktigt högre inflationstakt kommer med stor sannolikhet också att påverka ränteläget och avkastningskraven på fastigheter framåt. Vi har också fått signaler om en något lägre befolkningstillväxt vilken kan komma att dämpa efterfrågan på bostäder på längre sikt.

I en osäker tid känns det viktigare än någonsin att ha en stark grund att stå på och jag är stolt att kunna säga att vi på Stångåstaden har det. Vårt bokslut för 2021 är mycket starkt. Det är det bästa i bolagets snart 80-åriga historia. Det skapar trygghet och möjligheter för fortsatta satsningar.

Den operativa verksamheten är stabil och efterfrågan på bostäder har varit god. Koncernen redovisar ett resultat före skatt om 2 132 mkr (249). Då ingår reavinster från fastighetsförsäljningar om 1 903 mkr. Vi genomförde en större försäljning av 1 118 bostäder till Heimstaden den 1 juli samt en mindre försäljning av ett nytt bostadsrättsprojekt under året. Rensat för fastighetsförsäljningar uppgår resultatet till 229 mkr.

Vad kommer då vinsten att användas till? Likviditeten från transaktionerna på drygt 2,5 mdr har använts till att sänka bolagets låneskuld där grundsyftet är att skapa utrymme för ytterligare investeringar i nya bostäder. Bolagets balansräkning är stark med en synlig soliditet om 60% och en justerad om 87%. Det känns tryggt i dagsläget när omvärlden blir mer och mer osäker. Vår motståndskraft att stå emot kostnadsökningar, vikande efterfrågan och räntehöjningar har ökat markant.

Ett starkt bokslut ger oss även möjligheter till fortsatta satsningar. Vi fortsätter vårt arbete att bygga bort bostadsbristen. Vid årsskiftet pågick produktion av cirka 600 nya bostäder och under 2021 färdigställdes 282 lägenheter. Vi genomförde dessutom omfattande renovering av 310 lägenheter och satsade totalt 333 mkr på underhåll som kostnadsförts. Totalt, inklusive nyproduktion, ombyggnad och underhåll, satsade vi 1,2 mdr på att utveckla fastighetsbeståndet under 2021. Vår plan är att fortsätta hålla en hög investeringstakt för både nyproduktion och renoveringar. De kommande två åren har vi möjlighet att starta byggnationen av ytterligare ca 1100 nya bostäder. En försvårande faktor är tyvärr kostnadsutvecklingen. Uppgången fortsätter och även under 2021 hade vi haft en kraftig ökning av byggkostnaderna med ca 7% enligt SCB. Materialpriserna ökade med hela 17% under samma period. Kostnadsutvecklingen försvårar givetvis möjligheten att få fram prisvärda projekt.

Vi fortsätter också våra satsningar på hållbarhet och digitalisering. Vi är mitt inne i en stor förändringsresa där digital transformation är en viktig del. Vi har satsat och kommer att satsa ännu mer på affärsutveckling, innovation och ny teknik som kommer bidra till att skapa värden för våra kunder. För att minska vår klimatpåverkan jobbar vi exempelvis med energibesparande åtgärder, ombyggnationer, höga krav i upphandlingar, bra materialval och satsar även på förnyelsebar energi i form av solenergi och vindkraft. Vi har också höjt tempot rejält kring social hållbarhet på senare år.

Stångåstaden har en vision – Ett steg före – som bland annat innebär att vi vill vara med och driva branschutveckling. Styrelsen har också lagt fast en ny och offensiv affärsplan för de kommande åren. Vi nöjer oss inte med att ha nått bra resultat på senare år utan vill ta ett kliv de kommande åren. Framtiden känns trygg med en kompetent och framåtriktad organisation och ett bolag med stark finansiell ställning. Vi kommer kunna bidra till Linköpings utveckling på många sätt.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder