Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

LOU fördyrar med 100 miljoner kronor varje år

Blogginlägg

Som allmännyttigt bolag omfattas vi på Stångåstaden av LOU (Lagen om offentlig upphandling). En lag som på många sätt bidragit till att vi blivit bättre beställare och idag ligger i framkant när det gäller att ställa höga krav på social och miljömässig hållbarhet i våra upphandlingar. Men det är också en lag som bidrar till att det inte råder konkurrens på lika villkor på marknaden idag. Undersökningar som gjorts uppskattar att LOU bidrar till fördyringar på 10% eller ännu mer. För Stångåstadens del innebär det ungefär 100 miljoner kronor varje år. Är det verkligen rimligt?

Vi som jobbar i branschen och är berörda av lagstiftningen förstår syftet att vi ska få ut så mycket som möjligt av de tjänster och produkter vi handlar upp. Även om syftet är väldigt bra är effekten av lagstiftningen många gånger kontraproduktiv. En utbredd missuppfattning är att ett allmännyttigt bostadsbolag bygger och köper tjänster för skattepengar. Det framförs också som ett skäl till att vi ska omfattas av LOU. Så är det givetvis inte. Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad och alla våra intäkter kommer från våra kunder. Sedan den 1 januari 2011 lyder vi dessutom under Allbolagen som är en särlagstiftning för bolag som Stångåstaden. Lagen är tydlig med att allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska drivas enligt affärsmässiga principer och verka på marknadsmässiga villkor. Ur det perspektivet blir det väldigt konstigt om vi samtidigt ska ha krav på oss att upphandla enligt LOU. Det betyder i klartext att det inte råder konkurrens på lika villkor på marknaden idag. Kravet på att vi ska tillämpa LOU försämrar våra förutsättningar att driva vår verksamhet jämfört med ett privat bostadsbolag.

Förra året konstaterade den statliga utredningen om Bättre konkurrens i bostadsbyggandet att allmännyttiga bostadsbolag har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU. De uppskattade fördyringen till 10%. Vår branschorganisation Sveriges Allmännytta har nyligen låtit Tyréns genomföra en studie kring effekterna av LOU. Studien visar exakt samma sak som den statliga utredningen. Allmännyttiga bolag har 10% högre byggpriser och längre byggtid än privata byggherrar på grund av LOU. Stångåstaden genomförde en egen regional studie för några år sedan som visade på ännu större skillnader. Bara Stångåstadens investeringar i fastigheter uppgår till över en miljard varje år. Det innebär att det finns en potential att spara 100 mkr per år bara på byggverksamheten. Det är alltså inte små fördyringar vi pratar om.

Vad är det då som fördyrar? Jag har skrivit under en debattartikel tillsammans med Sveriges Allmännytta kring effekterna av LOU på nyproduktion och renoveringar. Jag har sammanfattat några saker vi tror förklarar att kostnadsläget är högre för allmännyttiga bolag:

  • LOU uppfattas som krångligt av många leverantörer. Det gör att vi ofta får in väldigt få anbud då många avstår från att vara med i upphandlingarna.
  • Det tar lång tid att upphandla enlig LOU och möjlighet till affärsmässig förhandling som ett privat bolag kan göra saknas.
  • Det är svårt att göra ändringar längs vägen även om det skulle göra upphandlingen bättre och sänka kostnaderna.
  • Tilldelningsbeslut blir ofta överprövade. Sverige sticker av någon anledning ut i EU när det gäller antalet överprövningar. Även om vi som beställare får rätt medför det ökade kostnader och förseningar.

Det finns fler exempel att ta upp. Gå gärna in och läs hela debattartikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/allmannyttan-om-vi-slipper-lou-sa-bygger-vi-billigare/ 

Sammantaget innebär kravet på att tillämpa LOU att byggkostnaderna blir högre, att byggprojekt drar ut på tiden på grund av överklaganden och att långsiktiga utvecklingssamarbeten med entreprenörer som gynnar innovation omöjliggörs. Det är precis vad som inte behövs på dagens bostadsmarknad. Ovanstående gäller i huvudsak byggentreprenader. Utöver byggentreprenader upphandlar vi mängder av tjänster för flera hundra miljoner kronor varje som också påverkas av LOU. Generellt fungerar detta bättre men även här finns risk för överprövningar, stämningar, förseningar och fördyringar som i slutändan drabbar våra kunder.

Allt är givetvis inte dåligt med LOU. Jag tror det bidragit starkt till att många beställare blivit bättre. Det har skapat ordning och reda och det har bidragit till att vi ställer högre krav i våra upphandlingar. Vi som offentligt ägt bolag och stor beställare har givetvis ett ansvar att ligga i framkant och bidra till samhällsnytta. Redan idag ställer vi till exempel höga krav kring både social hållbarhet och minskad klimatpåverkan som skapar värden både för vår ägare, våra kunder och hela samhället. Om det i framtiden blir ett undantag från LOU för Allmännyttiga bostadsbolag skulle vi självfallet behålla det vi skapat och det som är bra med LOU.

På Stångåstaden har vi en stark drivkraft att vara affärsmässiga, ställa höga krav i upphandlingar och göra så bra affärer som möjligt. Det tjänar både vi och framför allt våra kunder på. Men om bara byggverksamheten fördyras med 100 mkr per år för oss finns det väldigt starka skäl till att arbeta för en förändring. Vi har bra draghjälp av Sveriges Allmännytta som driver frågan och har tagit ett kongressbeslut att arbeta för att medlemmarna inte ska omfattas av LOU i framtiden.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder