Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Samlade krafter för ökad trygghet i Linköping

Blogginlägg

Det har väl inte undgått någon att Linköping under året har drabbats av flertalet skjutningar - händelser som självklart skapar en oro bland våra hyresgäster och i staden. Stångåstaden har ett uppdrag att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och verka i och här har trygghetsfrågorna en stor plats.

Trygghetsvärd hos Stångåstaden

För oss är det självklart att jobba med grundläggande säkerhetsåtgärder så som skalskydd, brandskydd, utemiljöskötsel eller grannsamverkan mot inbrott, men vi ser trygghet som något större än så. För oss börjar tryggheten och trivseln i känslan av gemenskap och delaktighet. Våra områdesansvariga, våra trygghetsvärdar och våra entreprenörer som till vardags rör sig i våra områden har en viktig roll i att skapa relationer, identifiera otrygga platser och fånga upp negativa trender. Vi uppmuntrar även våra hyresgäster att engagera sig, att vara en god granne och medmänniska. Tillsammans hjälps vi åt att skapa trygghet i våra områden. Men arbetet behöver göras på bred front.

Sedan flera år tillbaka så arbetar vi aktivt med stadsdelsutveckling i stadsdelarna Berga, Skäggetorp och Ryd för att öka trivseln och arbeta brottsförebyggande. Vi ser att vårt arbete gör skillnad och att den sociala relationen är en viktig faktor för att minskad brottsligheten och öka tryggheten i våra områden.

Kopplat till alla händelser som har hänt i staden på kort tid så har arbetet med att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområdena intensifierats. Tillsammans med polis och andra aktörer i Linköping jobbar vi efter modellen EST, Effektiv samordning för trygghet. Metoden innebär att polis, räddningstjänst, fastighetsägare och skola träffas varje vecka för att arbeta fram en gemensam lägesbild över otryggheten i bostadsområdena. Utifrån lägesbilden samordnas sedan trygghetsskapande insatser för den kommande veckan. Enligt metoden ligger fokus på tre geografiska områden, Berga, Ryd och Skäggetorp men det betyder inte att vi glömmer bort andra områden. Varje kvartal görs analyser av vilka områden som är i störst behov av insatser. Vi ser att arbetsmodellen funkar. Vi får en bättre helhetsbild över det som händer i områdena, vilket resulterar i att vi lättare kan möta upp och sätta in rätt åtgärder, i rätt tid. Nyckeln till framgång är informationsutbytet och att kunskap delas mellan samverkansaktörerna. EST är ett bra komplement till andra långsiktiga insatser som görs för att förebygga brott och öka tryggheten.

Vi genomför löpande trygghetsenkäter för att fånga upp hur våra hyresgäster upplever tryggheten i området. Senast genomförda enkät visade att man känner sig trygg i sin bostad, men att man upplever en otrygghet på allmän plats. Via enkäten får vi ofta förslag till lösningar på problemet av våra hyresgäster, så som exempelvis bättre belysning eller otrygga vandringsstråk. Detta är viktig input till arbetet inom EST.

Vi vill att alla våra hyresgäster ska bo i en säker och trygg miljö, därför fortsätter vi att satsa på närvaro ute i våra områden, arrangera områdes- och kundaktiviteter och samverka med andra aktörer. Det skapar trygghet och relationer till våra hyresgäster och vi får värdefull input på hur vi kan fortsätta utveckla arbetet med att göra Linköping till en bättre stad att bo, leva och verka i.

Fredrik Törnqvist
VD, AB Stångåstaden

Jag hoppas med mina blogginlägg bidra till en ökad förståelse för vår verksamhet och vad vi som bostadsbolag bidrar med till att göra samhället och Linköping i synnerhet till en bättre stad att bo och leva i. Har du tips och idéer vad jag borde ta upp så tveka inte att ta en kontakt med mig via LinkedIn eller Twitter. 

Twitter: @f_tornqvist

LinkedIn: Fredrik Törnqvist

Bilder

Trygghetsvärd hos Stångåstaden
Trygghetsvärd hos Stångåstaden