Återvinning och avfall

Avfall är både en resurs och ett miljöproblem – en resurs som ska användas och ett miljöproblem som ska minimeras. Stångåstaden har som mål att du som hyresgäst enkelt ska kunna slänga dina hushållssopor och lämna ditt källsorterade avfall i anslutning till området.

Hushålls- och grovavfall

Hushållsavfall slängs i vissa av våra områden i särskilda kärl i återvinningsrummen, i andra områden/fastigheter i sopsug eller sopnedkast. Tekniska verken tar hand om vårt hushållsavfall i våra områden. Matavfall läggs i enskild grön påse och slängs på samma ställe som hushållssoporna. De gröna påsarna kan du hämta i de källsorteringsrum där du kan kasta elektronikavfall (batterier, lampor med mera). Har du inte möjlighet att kasta elektronikavfall i det återvinningsrum du normalt går till, kontakta din områdesansvarige om var du kan hämta gröna påsar. 

Grovsopor lämnas i särskilda grovsopskärl eller i​ containrar i området. Du kan även lämna grovsopor till någon av Tekniska verkens återvinningscentraler i Malmslätt, Ullstämma eller Gärstad. Vi har olika grovsopslösningar i våra områden. Hör med din områdesansvarige om du är osäker.

Läs mer om gröna påsen, hantering av hushålls- och grovavfall samt farligt avfall på Tekniska verkens hemsida. 

Hushållsnära källsortering 

Idag har 100 procent av våra lägenheter mindre än 200 meter till ett återvinningsrum. Rummen måste leva upp till våra krav på långsiktighet, ekonomi, estetik, säkerhet och enkelhet både för hyresgäster och för den personal som sköter om avfallshantering och källsortering.

Som hyresgäst kan du förvänta dig att våra återvinningsrum hålls rena och snygga samt har god belysning. Här ska du även hitta tydlig information om hur du källsorterar. Skyltning och information sker i samarbete med våra entreprenörer. 

Miljöfrågor engagerar och källsorteringsfrågor kanske allra mest. Det finns många varför och hur kring källsortering. Enlig lag ska vi sortera ut bland annat farligt avfall, elektronik, förpackningar och tidningar så att de kan tas omhand på ett miljöriktigt sätt. 

Stångåstaden har i återvinningsrummen särskilda kärl för tidningar, kartong/wellpapp, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat glas, ofärgat glas, elektronik, batterier, lågenergilampor, lysrör och glödlampor.

Läs mer om hur du kan källsortera på FTI.se. För mer källsorteringstips, ladda ner vår entreprenör SITA:s mobilapplikation "Källsortera" som finns tillgänglig för iPhone och Android.