Kålvägarnas samfällighetsförening

Som nyinflyttad i området kanske du har funderingar på varför det finns en samfällighet och vad det i så fall innebär för ditt boende. Här följer därför lite information kring det.

Från och med 1 juli 2011 är det Kålvägarnas samfällighetsförening som ansvarar för drift och underhåll (t.ex. snöröjning) av gemensamhetsanläggningarna Stensätter ga: 17, 18 och 19. Dessa gemensamhetsanläggningar omfattar bland annat parkeringsplatser, lokalvägar, gångvägar, grönområden, lekplatser, källsorteringshus, belysningsstolpar och dagvattenbrunnar. Vägarna och området som omfattas i anläggningarna är Grönkålsvägen, Rödkålsvägen och Vitkålsvägen.

Alla fastigheter i området har en andel i gemensamhetsanläggningarna och fastighetsägarna är därmed automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen. Det innebär i praktiken att varje fastighetsägare är skyldig att bära sin del av kostnaden som samfälligheten har och kommer att få för skötsel och underhåll av de gemensamma anläggningarna. Samfällighetens kostnader kan hållas nere om föreningen har en aktiv och kostnadsmedveten styrelse, som väljs bland medlemmarna på den årliga föreningsstämman. Det är medlemmarna i föreningen som bestämmer hur den ska skötas och kommer med förslag och idéer till hur de gemensamma ytorna ska se ut och skötas.

Föreningen har antagit stadgar, som styr hur föreningen och styrelsen ska arbeta. I början på varje år hålls föreningsstämma, till vilken alla medlemmar i föreningen kallas. På föreningsstämman tas beslut om vad styrelsen ska arbeta med. Övriga styrelsemöten sker fortlöpande under året, med normalt ca 6 – 8 styrelsemöten per år. Styrelsen ska verkställa stämmans beslut, sköta den löpande förvaltningen och föra förvaltningsberättelse och debiteringslängd, hålla medlemsregister och följa vad som beslutats i stadgarna.

Samfälligheten består av representanter från Stångåstaden, Linköpings kommun och villaägare i området. Vi som sitter i styrelsen under 2015 är:

Ordförande: Louise Axman, Grönkålsvägen 19

Kassör: Annika Lindström, Grönkålsvägen 9

Sekreterare: Pontus Svensson, Grönkålsvägen 1

​Vägfogde: Mattias Svensson, Grönkålsvägen 31

Suppleant: Anna Nilsson, Grönkålsvägen 35

Suppleant: AB Stångåstaden, Katarina Larsson

Boende som hyr lägenhet kontaktar som vanligt Stångåstaden vid felanmälningar som rör fastigheten och dess uteplats. Gäller det önskemål om den yttre miljön (ej egna uteplatser) kan frågan behöva behandlas i samfällighetsföreningens regi.

Har ni frågor och/eller funderingar är ni välkomna att kontakta någon av ovanstående. Ni når oss även via mail kalvagarnassamfallighet(a)gmai​l.com