Planprocess – från idé till produktionsstart

Idé / Vision 

Stångåstaden arbetar offensivt med att skapa bostäder för både nya och gamla hyresgäster. Vi gör det genom att hela tiden se över mark som kan vara attraktiv att bygga på. Utifrån intressanta markområden försöker vi skapa nya projekt som vi diskuterar med kommunens tjänstemän utifrån det aktuella områdets planer. Samtidigt arbetar vi med att få köpa tomtmarken.

Om vi och tjänstemännen har samma syn på området går vi vidare genom att göra en översiktsplan eller detaljplan. I vissa fall kan vi gå igång omgående med byggandet om den gällande planen redan passar vårt projekt. 

Översiktsplan 

En översiktsplan anger var en kommun ska växa samt hur man löser olika frågor inom området. Att göra översiktplaner ingår i kommunens planmonopol. Det handlar om att planeringen av stadsdelar inte ska bli som ett osammanhängande lapptäcke av detaljplaner. Exempel på frågor att lösa är trafiklösningar och -belastningar, bebyggelsens sammanhang, vattenskydd, bullerhänsyn som till exempel flyg och riksintressen som eklandskap, djurarter och fornlämningar

Detaljplan 

Kommunen ska enligt plan- och bygglagen (PBL), pröva lämpligt användningssätt för marken inom ett område, vilket de har ensamrätt till enligt planmonopolet.
I en detaljplan ska man redovisa syfte, ändamål (till exempel om det är bostäder eller kontor som en byggnad ska användas till) och omfattningen av bosättningen. Under processen gör man nödvändiga utredningar. Det kan till exempel gälla parkering, grundförhållanden, dagvattenhantering, risker som farligt gods på omkringliggande vägar, ev. markföroreningar, trafiklösningar och så vidare. Till sist ska även bosättningen anpassas till omgivningen. 

Upphandling 

När detaljplanen vunnit laga kraft påbörjar vi en mer noggrann projektering av lägenheterna för att få fram en så kallad anbudshandling. Denna handling beskriver mer i detalj vad vi har tänkt oss med vårt projekt.  När handlingen är färdigställd skickas den ut till entreprenörer och leverantörer. Anbuden kommer in och vi gör en utvärdering. Vi gör kostnadsberäkningar och kalkyler för att säkerställa att vi ska kunna erbjuda rimliga hyror. Om vi klarar detta tar vi ett investeringsbeslut för projektet. Entreprenörer utses genom kontrakt och det fysiska byggandet kan nu starta.

Bygglov och produktion 

När entreprenören är utsedd tas en så kallad bygglovshandling fram. Denna använder vi för att söka bygglov. När vi fått bygglov kan entreprenören etablera i området och byggandet av projektet startas. När bygget är klart ska det besiktigas, och efter det kan hyresgästerna börja flytta in. Totalt sett tar ett projekt oftast mellan 18-30 månader att genomföra, naturligtvis beroende på omfattning och komplexitet.