Upphandling

I vår verksamhet har vi behov av många olika typer av leverantörer och tjänster.

Stångåstaden köper årligen varor, tjänster samt entreprenader för cirka 1miljard 
kronor. De flesta inköp sker enligt beställning eller avrop via så kallade ramavtal eller årsavtal. 

En viktig del i upphandlingsarbetet är att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att delta i upphandlingar. Våra aktuella upphandlingar annonseras därför elektroniskt hos Opic. Där kan anbudsgivare registrera sig kostnadsfritt och sedan ladda ner förfrågningsunderlaget. 

Stångåstaden lyder under Lagen om Offentlig Upphandling den klassiska sektorn. Lagen gäller för offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster samt av byggkoncessioner. Det innebär att det finns tvingande regler som företaget måste följa vid upphandlingar.

Krav på anbudsgivare

Vi vill att våra samarbetspartners ska vara föredömen vad gäller miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete. 

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag vi handlar upp. 

Samarbete med Skatteverket

Vi anser att det är av största vikt att de företag som får uppdrag, i alla led, är seriösa och sköter sina skatteregistreringar och skatteinbetalningar. Därför samarbetar vi med Skatteverket.

Skatteverket hjälper till att inför en upphandling och även under avtalstidens gång lämna uppgifter om anbudsgivarens/avtalspartens skattestatus. Detta gäller även underentreprenörer/leverantörer i alla led.

Som anbudsgivare/avtalspart är det därför viktigt att du förvissar dig om att dina underentreprenörer sköter sina skatteinbetalningar. Vi har kontaktuppgifter till utsedda personer på Skatteverket som kan hjälpa dig att få den informationen. Kontakta gärna oss eller Skatteverket.