Stadsdelsutveckling - för ett mer hållbart Linköping

​Stångåstaden gör så mycket mer än att bygga och förvalta fastigheter. Tillsammans med boende och verksamma i våra bostadsområden skapar vi levande, attraktiva och trygga boendemiljöer. Vår roll som samhällsaktör blir allt tydligare. Inte minst ser vi i våra ägardirektiv att vårt uppdrag, förutom att tillhandahålla, bygga och förvalta fastigheter, även är att utveckla Linköping som stad.

Vi arbetar förstås aktivt med utveckling av alla våra bostadsområden men i tre områden, Skäggetorp, Ryd och Berga, gör vi en extra satsning. Där lägger vi, förutom vårt fokus på fastighetsutveckling, även stort fokus på boendeinflytande, trygghet och trivsel – allt med tydliga affärsmässiga mål. Varje bostadsområde är unikt och vår filosofi är att stärka det som redan fungerar bra och samtidigt jobba aktivt med det som fungerar mindre bra. Den röda tråden i satsningarna är delaktighet och dialog.

Vi ser att satsningarna ger resultat. Exempelvis upplever våra hyresgäster i Skäggetorp att attraktiviteten i området har ökat från 66% till 75% sedan vår satsning inleddes 2015. Vi ser även glädjande nog att den upplevda tryggheten går uppåt. 

SÅ, VAD ÄR DET VI GÖR?

2015 drog vi igång satsningen i Skäggetorp och året efter i Ryd. 2017 drog arbetet igång även i Berga. Fokus ligger på att vara extra synliga och närvarande. Nyckelorden är att lyssna på hyresgästerna och involvera dem i planerade åtgärder, träffas i boendemöten för att tillsammans diskutera och besluta kring trygghetsfrågor, aktiviteter, utveckling av gårdar etc. Det handlar i grunden om att bygga gemenskap och relationer som skapar trygghet i området. Känner vi varandra, känner vi för
varandra. 

Det övergripande målet är att öka attraktiviteten i områdena genom att erbjuda god fastighetsutveckling, attraktiva boendemiljöer, hög trygghet och boendeinflytande samt att ha starka samarbeten med övriga aktörer i stadsdelarna. Genom att inkludera vill vi få fler att ta ett större ansvar för sitt boende och den gemensamma boendemiljön. 

Vi har bland annat anställt hyresgäster i området för att jobba tillsammans med oss kring skötsel, trygghet och hyresgästrelationer. Vi har även startat upp grupper för grannsamverkan och trygghetsvandringar för att öka den upplevda tryggheten.


FUNGERAR DET? 

Vi ser att vi har utvecklat ett framgångsrikt sätt att arbeta med stadsdelsutveckling. Modellen låter oss fokusera på alla de parametrar som bidrar till välfungerande och blomstrande bostadsområden. Genom analyser av kundernas behov och önskemål, bland annat genom kundenkäten AktivBo och boendemöten, kan vi göra de åtgärder som de boende faktiskt vill ha. Vi jobbar tätt tillsammans med övriga föreningar och aktörer i områdena, vilket skapar ett trivsamt område med meningsfull fritid och mycket gemenskap. 

Resultatet? Vi ser exempelvis att våra hyresgäster i Skäggetorp uppskattar att attraktiviteten i området har ökat från 66% till 75% sedan satsningen inleddes. Vi ser även glädjande nog att den upplevda tryggheten går uppåt. 
Diagram över kundnöjdheten i Skattegården
Attraktiviteten i området har ökat från 66% till 75% sedan satsningen inleddes.


VAD ÄR NÄSTA STEG?

Vår satsning är långsiktig och vi kommer fortsätta arbeta enligt vår modell, och fortsätta utveckla den.

Vi fortsätter att utveckla våra relationer med de boende och andra verksamma i områdena. Vi fortsätter exempelvis att engagera hyresgästerna i boendemöten och jobbar vidare med grannsamverkan och andra trygghetsåtgärder. Parallellt med det satsar vi på att förbättra den yttre och inre miljön i områdena. Till exempel genom att skapa tryggare trafiksituationer, att hålla områdena rena och snygga, samt att vi upplevs som närvarande. Vi har redan ett lokalkontor i Skäggetorp och målet är att öppna ett sådant även i Berga. Vi jobbar vidare med att stärka samarbetet med aktörer i områdena för att skapa gemensamma mötesplatser samt aktiviteter för gemenskap och sysselsättning.

​Exempel på insatser

- Tjejfest i Berga


Kontakta oss

Magdalena Ingberg
Stadsdelsutvecklare
013 20 86 28
Magdalena.ingberg@stangastaden.se

Anando Mesic
Stadsdelsutvecklare
013 20 86 43
Anando.mesic@stangastaden.se

Mia Powalko
Stadsdelsutvecklare
013 20 86 81
Mia.powalko@stangastaden.se

Läs mer