Eurhonet

Stångåstaden är sedan 2006 medlem i Eurhonet, European Housing Network​. Eurhonet är ett nätverk bestående av 34 bostadsbolag från England, Frankrike, Italien, Sverige, Nederländerna och Tyskland. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden med mera. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder. 

Inom Eurhonet bedrivs ett antal arbetsgrupper och projekt för att lära av varandra. Frågor som Eurhonet arbetar med är till exempel integration, energibesparing, CSR (Corporate Social Responsibility), byggkostnader, åldrande befolkning och IT. Stångåstaden är engagerade i tre av arbetsgrupperna; CSR-gruppen som bland annat har tagit fram en modell för hållbarhetsredovisning av företagens verksamhet och gruppen Social integration som fördjupar sig i frågor om integration av socialt missgynnade grupper i samhället samt inom IT. 

Som en av medlemmarna i Eurhonet ställer sig Stångåstaden bakom en europeisk deklaration om att främja och utveckla det sociala ansvaret inom bostadssektorn. Nätverket har länge verkat för ett hållbart samhälle och ser den europeiska deklarationen om Ansvarsfullt boende som ett stort framsteg i arbetet. Deklarationen innebär att bostadsbolagen ska verka för en rättvis och etisk produktion och förvaltning av bostäder. Bostadsprojekten ska dessutom förbättra ekonomiska och sociala förhållanden i samhället. 

De parter som undertecknat deklarationen är bland annat överens om att sträva efter hållbara investeringar i fastighetsprojekt, främja social integration och stabilitet i samhället och säkra miljön och naturtillgångar. Det senare kan till exempel innebära energieffektiva åtgärder, grön infrastruktur och grönområden.

​Länkar

Eurhonet
ERHIN​

Läs mer