Finansieringsprogram

Stångåstaden har tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska Verken i Linköping och Lejonfastigheter bildat så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan, samarbetet och skapa nya finansiella lösningar. 

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt.

Av tradition har bolagen inom koncernen arbetat självständigt inom alla områden, även finansiella området – och det var varit mycket framgångsrikt och vi avser inte att ändra ett vinnande koncept.

Vi väljer att fortsätta agera självständigt fast nu med gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.

Med detta upplägg tar vi helt bort osäkerheten kring skattereglerna huruvida avdragsrätten ska gälla vid internbanksupplägg.

De nyheter som skett är följande:
Kommunal borgen på all utlåning - NYHET - Ett tillägg i borgensramen är att kommunen går i borgen för samtliga finansiella åtaganden även swappar och derivatinstrument.
Medlem i Kommuninvest
Gemensamt MTN-program. Ram 8 Mdr
Gemensamt certifikatprogram. Ram 9 Mdr
Gemensamt Grönt Ramverk

Läs mer om Linköpingsgruppen och ta del av gemensamma låneprogram:
Linköpingsgruppen

Kommunal borgen:

Linköpings kommun erbjuder Linköpingsgruppen kommunal borgen på all finansiering, från 2021 även derivat, vilket underlättar upplåning och minskar upplåningskostnaden.

Alla utestående obligationer utgivna av Linköpingsgruppens medlemmar (Linköpings Stadshus, Tekniska Verken, Stångåstaden och Lejonfastigheter) har kommunal borgen av Linköpings kommun som säkerhet för obligationer.

De obligationer som ej hade det vid utgivandet har i efterhand förts på borgensförbindelse av ägaren.