Läs mer

 

Finansieringsprogram

Under 2017 bildade Stångåstaden tillsammans med Linköpings kommun, Linköpings Stadshus, Tekniska Verken i Linköping och Lejonfastigheter så kallade "Linköpingsgruppen" för att öka samverkan, samarbetet och skapa nya finansiella lösningar. 

Linköping är en starkt växande kommun och bolagen inom koncernen kommer att fortsätta investera i snabb takt.

Nedan visar vårt bedömda lånebehov under de kommande åren. Vi behöver samarbeta inom finansiella området för att skapa de bästa förutsättningarna för våra bolag.


MnkrLåneportfölj 2018-12Bedömt behov 2019Bedömt behov 2020Bedömt behov 2021
Stadshus7 3757 8758 4759 075
Tekniska verken1 9942 5502 5502 450
Stångåstaden4 4754 9155 9006 900
Lejonfastigheter3 2504 2004 8005 250
Summa17 09419 54021 72523 675


Av tradition har bolagen inom koncernen arbetat självständigt inom alla områden, även finansiella området – och det var varit mycket framgångsrikt och vi avser inte att ändra ett vinnande koncept.

Vi väljer att fortsätta agera självständigt fast nu med gemensamma program och med kommunal borgen som säkerhet.

Med detta upplägg tar vi helt bort osäkerheten kring skattereglerna huruvida avdragsrätten ska gälla vid internbanksupplägg.

De nyheter som skett är följande:
Kommunal borgen på all utlåning
Medlem i Kommuninvest
Rating av Linköpings kommun
Gemensamt MTN-program. Ram 6 Mdr
Gemensamt certifikatprogram. Ram 9 Mdr

Kommunal borgen:
Från och med 2017 har Linköpings kommun beslutat att erbjuda Linköpingsgruppen kommunal borgen på all ny finansiering, vilket underlättar upplåning och minskar upplåningskostnaden.
Alla utestående obligationer utgivna av Linköpingsgruppens medlemmar (Linköpings Stadshus, Tekniska Verken, Stångåstaden och Lejonfastigheter) har kommunal borgen av Linköpings kommun som säkerhet för obligationer.
De obligationer som ej hade det vid utgivandet har i efterhand förts på borgensförbindelse av ägaren. 


Kommuninvest:
Linköpings kommun blev under 2017 medlem i Kommuninvest där dotterbolagen erbjuds att ta upp lång upplåning med kommunal borgen som säkerhet, vilket ger en ytterligare finansieringskälla. Stångåstaden har för närvarande 3 obligationer utgivna av Kommuninvest.

LångivareNRBelopp (SEK)BasräntaMarginalFörfallodag
Kommuninvest112500 000 000Stibor 900,39%2022-03-27
Kommuninvest113400 000 000Stibor 900,34%2022-03-27
Kommuninvest114500 000 000Stibor 900,25
2023-11-13


Rating: 
Under 2018 erhöll ägaren Linköpings kommun en rating av Standard & Poor's:
• Långfristig: AA+
• Kortfristig: A-1+/K-1
• Outlook: Stable

MTN (Mid Term Note):
Vi har satt upp en gemensam låneram med gemensamma villkor men vi lånar i eget namn med kommunal borgen som säkerhet. Ramen är i dagsläget på 6 Mdr. Avtal tecknades under maj och första obligation rullas ut under november.

Kort Finansiering – Certifikatprogram: 
Gemensamt program men bolagen lånar i eget namn kommunal borgen som säkerhet med en ram om 9 Mdr. Bolagens egna certifikatprogram läggs ner.