Finansiell översikt

​Stångåstaden minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare.

Bolaget finansierar sig främst genom kapitalmarknaden med obligationslån och företagscertifikat.

Förfallostruktur:Mkr
20161 300
2017600
2018300
2019700
2020500
Summa3 400

Stångåstadens finansiella nettoskuld var vid årets slut 3 400 Mkr (3 100). Målet för den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka två år och uppgick på balansdagen till 2,11 år (2,32)

Kapitalstruktur

Vid årsskiftet uppgick Stångåstadens totala tillgångar till 6 896 Mkr. Nedanstående tabell visar tillgångarnas finansiering.

Mkr Andel, %
Ej räntebärande skulder 5818,4
Räntebärande skulder 3 40049,3
Avsättningar 0,10,1
Eget kapital 2 91442,2
Summa6 896100

Normportfölj

Styrelsen har fastställt en normportfölj som beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen. Under november 2015 genomförde Stångåstaden ett strategitest där olika möjliga räntescenarior testades för att se vilken struktur som passar Stångåstaden bäst. Bolaget vill dra nytta av det låga ränteläget som råder för närvarande. 

Ränteförfall

Inom<12 mån1-3 år3-5 år5-7 år>7 år
Normportfölj 40-60%10-30%10-30% 0-20% 0-10%
Stångåstadens utfall 50,0%20,6%13,20%13,2%2,9%

Finansiellt resultat

Nettoräntekostnaden har minskat mot föregående år och uppgick till 80 (102) Mkr. Genomsnittlig ränta på den vid årsskiftet befintliga låneportföljen var 1,59 procent (2,38). Belåningsgraden sett mot bokfört fastighetsvärde är på 55 procent och belåningsgraden mot taxeringsvärdet är 25 (25) procent. Mot beräknat marknadsvärde är belåningsgraden 20 (21) procent.​