Finansiell översikt

​Stångåstaden minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare.

Bolaget finansierar sig främst genom kapitalmarknaden med obligationslån och företagscertifikat.

Förfallostruktur:Mkr
20161 900
2017300
2018700
2019500
2020575
Summa3 975

Stångåstadens finansiella nettoskuld var vid årets slut 3 975 Mkr (3 400). Målet för den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka två år och uppgick på balansdagen till 1,95 år (2,11)

Kapitalstruktur

Vid årsskiftet uppgick Stångåstadens totala tillgångar till 6 896 Mkr. Nedanstående tabell visar tillgångarnas finansiering.

Mkr Andel, %
Ej räntebärande skulder 6428,3
Räntebärande skulder 3 97551,6
Avsättningar 0,10,1
Eget kapital 3 08940,0
Summa7 706100

Normportfölj

Styrelsen har fastställt en normportfölj som beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen. Under november 2016 genomförde Stångåstaden ett strategitest där olika möjliga räntescenarior testades för att se vilken struktur som passar Stångåstaden bäst. Bolaget vill dra nytta av det låga ränteläget som råder för närvarande. 

Ränteförfall

Inom<12 mån1-3 år3-5 år5-7 år
Normportfölj 40-60%10-30%10-30% 0-20%
Stångåstadens utfall 52,2%17,6%20,1%10,1%

Finansiellt resultat

Nettoräntekostnaden har minskat mot föregående år och uppgick till 62 (80) Mkr. Genomsnittlig ränta på den vid årsskiftet befintliga låneportföljen var 1,35 procent (1,59). Belåningsgraden sett mot bokfört fastighetsvärde är på 57 procent och belåningsgraden mot taxeringsvärdet är 25 (25) procent. Mot beräknat marknadsvärde är belåningsgraden 21 (21) procent.​