Finansiell översikt

Stångåstaden minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare.

Bolaget finansierar sig främst genom kapitalmarknaden med obligationslån och företagscertifikat.

Förfallostruktur:Mkr
2021
2335
2022
900
2023
500
2024
750
​2025
​991
Summa5 496

Stångåstadens finansiella nettoskuld var vid årets slut 5 496 Mkr (5 025). Målet för den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara cirka två år och uppgick på balansdagen till 1,14 år (1,69)

Kapitalstruktur

 Vid årsskiftet uppgick Stångåstadens totala tillgångar till 10 574 Mkr. Nedanstående tabell visar tillgångarnas finansiering.

Mkr Andel, %
Ej räntebärande skulder 843
8
Räntebärande skulder 5 496
52
Avsättningar 0,10,1
Eget kapital 4 235
40
Summa10 574
100

Normportfölj

Styrelsen har fastställt en normportfölj som beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen. Under november 2019 genomförde Stångåstaden ett strategitest där olika möjliga räntescenarior testades för att se vilken struktur som passar Stångåstaden bäst. Bolaget vill dra nytta av det låga ränteläget som råder för närvarande. 

Ränteförfall

Inom<12 mån1-3 år3-5 år5-7 år'> 7 år
Normportfölj 50-70%12,5-27,5%12,5-27,5% 0-7,5% 0-7,5%
Stångåstadens utfall 71,8%14,6%14%0%0%

Finansiellt resultat

Nettoräntekostnaden har ökat mot föregående år och uppgick till 75 (72) Mkr. Genomsnittlig ränta på den vid årsskiftet befintliga låneportföljen var 0,77 procent (0,97). Belåningsgraden sett mot bokfört fastighetsvärde är på 61 procent (61) och belåningsgraden mot taxeringsvärdet är 25 procent (25). Mot beräknat marknadsvärde är belåningsgraden 19 procent (19).