Finansiell översikt

Stångåstaden minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare.

Bolaget finansierar sig främst genom kapitalmarknaden med obligationslån och företagscertifikat.

Förfallostruktur:Mkr
2020
1800
2021
575
2022
900
2023
500
​2024
​1250
Summa5 025

Stångåstadens finansiella nettoskuld var vid årets slut 5 025 Mkr (4 475). Målet för den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara cirka två år och uppgick på balansdagen till 1,69 år (2,46)

Kapitalstruktur

 Vid årsskiftet uppgick Stångåstadens totala tillgångar till 8 889 Mkr. Nedanstående tabell visar tillgångarnas finansiering.

Mkr Andel, %
Ej räntebärande skulder 745
7,5
Räntebärande skulder 5 025
50,9
Avsättningar 0,10,1
Eget kapital 4 099
41,5
Summa9 869
100

Normportfölj

Styrelsen har fastställt en normportfölj som beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen. Under november 2019 genomförde Stångåstaden ett strategitest där olika möjliga räntescenarior testades för att se vilken struktur som passar Stångåstaden bäst. Bolaget vill dra nytta av det låga ränteläget som råder för närvarande. 

Ränteförfall

Inom<12 mån1-3 år3-5 år5-7 år'> 7 år
Normportfölj 40-60%10-30%10-30% 0-20% 0-10%
Stångåstadens utfall 53%26%14%3%4%

Finansiellt resultat

Nettoräntekostnaden har ökat mot föregående år och uppgick till 72 (70) Mkr. Genomsnittlig ränta på den vid årsskiftet befintliga låneportföljen var 0,97 procent (0,89). Belåningsgraden sett mot bokfört fastighetsvärde är på 61 procent (58) och belåningsgraden mot taxeringsvärdet är 25 procent (25). Mot beräknat marknadsvärde är belåningsgraden 19 procent (19).

Läs mer