Läs mer

 

Finansiell översikt

Stångåstaden minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare.

Bolaget finansierar sig främst genom kapitalmarknaden med obligationslån och företagscertifikat.

Förfallostruktur:Mkr
20181 190
2019700
2020500
2021575
2022900
Summa3 865

Stångåstadens finansiella nettoskuld var vid årets slut 3 865 Mkr (3 975). Målet för den genomsnittliga räntebindningstiden är cirka två år och uppgick på balansdagen till 1,55 år (1,95)

Kapitalstruktur

Vid årsskiftet uppgick Stångåstadens totala tillgångar till 6 896 Mkr. Nedanstående tabell visar tillgångarnas finansiering.

Mkr Andel, %
Ej räntebärande skulder 7148,4
Räntebärande skulder 3 86545,8
Avsättningar 0,10,1
Eget kapital 3 86145,7
Summa8 440100

Normportfölj

Styrelsen har fastställt en normportfölj som beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen. Under november 2017 genomförde Stångåstaden ett strategitest där olika möjliga räntescenarior testades för att se vilken struktur som passar Stångåstaden bäst. Bolaget vill dra nytta av det låga ränteläget som råder för närvarande. 

Ränteförfall

Inom<12 mån1-3 år3-5 år5-7 år
Normportfölj 40-60%10-30%10-30% 0-20%
Stångåstadens utfall 61,2%14,2%16,8%7,8%

Finansiellt resultat

Nettoräntekostnaden har ökat mot föregående år och uppgick till 65 (62) Mkr. Genomsnittlig ränta på den vid årsskiftet befintliga låneportföljen var 1,18 procent (1,35). Belåningsgraden sett mot bokfört fastighetsvärde är på 57 procent och belåningsgraden mot taxeringsvärdet är 25 (25) procent. Mot beräknat marknadsvärde är belåningsgraden 21 (21) procent.​