Läs mer

 

Finansiell översikt

Stångåstaden minskar finansieringsriskerna genom att sprida låneförfallen på olika år, ha avtal om kreditfaciliteter och arbeta med flertalet kreditgivare.

Bolaget finansierar sig främst genom kapitalmarknaden med obligationslån och företagscertifikat.

Förfallostruktur:Mkr
2019
2 000
2020
500
2021
575
2022
900
2023
500
Summa4 475

 Stångåstadens finansiella nettoskuld var vid årets slut 4 475 Mkr (3 865). Målet för den genomsnittliga räntebindningstiden ska vara cirka två år och uppgick på balansdagen till 2,46 år (2,62)

Kapitalstruktur

 Vid årsskiftet uppgick Stångåstadens totala tillgångar till 8 889 Mkr. Nedanstående tabell visar tillgångarnas finansiering.

Mkr Andel, %
Ej räntebärande skulder 5876,6
Räntebärande skulder 4 47550,3
Avsättningar 0,10,1
Eget kapital 3 82743,1
Summa8 889100

Normportfölj

Styrelsen har fastställt en normportfölj som beskriver den procentuella fördelningen av ränteförfallen i förhållande till den totala skuldvolymen. Under november 2018 genomförde Stångåstaden ett strategitest där olika möjliga räntescenarior testades för att se vilken struktur som passar Stångåstaden bäst. Bolaget vill dra nytta av det låga ränteläget som råder för närvarande. 

Ränteförfall

Inom<12 mån1-3 år3-5 år5-7 år'> 7 år
Normportfölj 40-60%30-50%5-15% 0-10% 0-10%
Stångåstadens utfall 53,1 %30,2 %10,1 %6,7 %0

Finansiellt resultat

Nettoräntekostnaden har ökat mot föregående år och uppgick till 70 (65) Mkr. Genomsnittlig ränta på den vid årsskiftet befintliga låneportföljen var 0,86 procent (1,18). Belåningsgraden sett mot bokfört fastighetsvärde är på 58 procent och belåningsgraden mot taxeringsvärdet är 25 (25) procent. Mot beräknat marknadsvärde är belåningsgraden 19 (18) procent.