Ekonomi

AB Stångåstaden, med organisationsnummer 556041-6850, är Linköpings kommunägda bostadsbolag. Verksamheten styrs av regler i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. Den 31 december 2016 omfattade fastighetsbeståndet ungefär 400 fastigheter med cirka 18 854 bostadslägenheter varav cirka 4 364 studentlägenheter. 

Nyckeltal 2016 (2015)

Nettoomsättning: 1 408 mkr (1 369 mkr)
Fastigheter, marknadsvärde: 18 994 mkr respektive bokfört värde 6 278 mkr 
Lägenhetsyta: 1 144 951 kvm
Lägenheter: 18 640 st. 
Synlig Soliditet: 42,3 % 
Medelnettohyra lägenheter: 1093 kr/kvm (inkl Studentbostäder)
Uthyrningsgrad för bostäder: 99,9 %
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 232 mkr (232 mkr) ​
Investeringarna i koncernens fastigheter uppgick till 933 mkr (706 mkr)

Finansiering

Stångåstadens finansverksamhet regleras av den finanspolicy som beslutas av styrelsen. Avsikten är att skapa enhetliga riktlinjer genom att definiera regler, rutiner och rapportering för att ge operativ säkerhet. Företaget betraktar finansverksamheten som en viktig del av bolagets verksamhet och har fått än mer ökad betydelse under de senaste turbulenta åren. 

Verksamheten ska inriktas mot en låg riskprofil.

Målen är att:

  • Begränsa de finansiella riskernas negativa resultateffekter
  • Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering till rimlig kostnad
  • Styra de finansiella riskerna enligt policyn
  • Säkerställa riskhanteringen avseende kontroll och rapportering


Här kan du läsa mer om mer om finansieringsrisk, förfallostruktur, kapitalstruktur, normportfölj och vårt finansieringsprogram:

Länkar:

Finansiell översikt ​
Finansieringsprogram​​

Finansiell information och låneprogram
Sofie Moosberg, Finanschef
013-20 85 11

Årsredovisning​

Förstasidan på årsredovisningen 2016. Illustration.

Aktuella ekonomiska rapporter:

2016
Årsredovisning 2016
Hållbarhetsredovisning 2016
Sustainability report 2016

2015
Årsredovisning 2015 Del 1 Verksamhet
Årsredovisning 2015 Del 2 Hållbarhet
Årsredovisning 2015 Del 3 Ekonomi
Klicka här om du vill läsa årsredovisningen för 2015 som en bläddringsblar tidning​​​
Sustainability report 2015

2014
Årsredovisning 2014 Del 1 Verksamhet
Årsredovisning 2014 Del 2 Hållbarhet​
Årsredovisning 2014 Del 3 Ekonomi
Annual rep​ort 2014

2013
Årsredovisning 2013 
Hållbarhetsredovisning 2013
Annual rep​ort 2013
Sustainability report 2013 

2012
Årsredovisning 2012 
Delårsrapport 2012
Hållbarhetsredovisning 2012​​

Beställning
Ring 013-20 85 00​ om du vill få äldre upplagor av årsredovisningen skickad till dig.