Ekonomi

AB Stångåstaden, med organisationsnummer 556041-6850, är Linköpings kommunägda bostadsbolag. Verksamheten styrs av regler i såväl kommunallagen som aktiebolagslagen. Den 31 december 2019 omfattade fastighetsbeståndet 396 fastigheter med 18 489 bostadslägenheter varav 4 201 studentlägenheter. 

Nyckeltal 2019 (2018)

Nettoomsättning: 1 522 (1 452 mkr)
Fastigheter, marknadsvärde: 25 807 mkr respektive bokfört värde 8 234 mkr 
Lägenhetsyta: 1 126 743 kvm
Lägenheter: 18 548 st
Synlig Soliditet: 41,5 % 
Medelnettohyra lägenheter: 1 137 kr/kvm (exkl. Studentbostäder)
Uthyrningsgrad för bostäder: 100 %
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 228 mkr (204 mkr) 
Investeringarna i koncernens fastigheter uppgick till 893 mkr (962 mkr)

Finansiering

Stångåstadens finansverksamhet regleras av den finanspolicy som beslutas av styrelsen. Avsikten är att skapa enhetliga riktlinjer genom att definiera regler, rutiner och rapportering för att ge operativ säkerhet. Företaget betraktar finansverksamheten som en viktig del av bolagets verksamhet och har fått än mer ökad betydelse under de senaste turbulenta åren. 

Verksamheten ska inriktas mot en låg riskprofil.

Målen är att:

  • Begränsa de finansiella riskernas negativa resultateffekter
  • Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering till rimlig kostnad
  • Styra de finansiella riskerna enligt policyn
  • Säkerställa riskhanteringen avseende kontroll och rapportering

 
Här kan du läsa mer om mer om finansieringsrisk, förfallostruktur, kapitalstruktur, normportfölj och vårt finansieringsprogram:

Länkar:

Finansiell översikt ​
Finansieringsprogram​​

Finansiell information och låneprogram
Sofie Moosberg, Finanschef
013-20 85 11

Digital Årsredovisning​ 2019

Läs vår digitala årsredovisning för 2019

Aktuella ekonomiska rapporter:

Årsredovisning 2019

Digital årsredovisning 2019
Hållbarhetsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Digital årsredovisning 2018
Årsredovisning 2018
Hållbarhetsredovisning 2018

2017
Årsredovisning 2017
Hållbarhetsredovisning 2017

2016
Årsredovisning 2016
Hållbarhetsredovisning 2016
Sustainability report 2016

2015
Årsredovisning 2015 Del 1 Verksamhet
Årsredovisning 2015 Del 2 Hållbarhet
Årsredovisning 2015 Del 3 Ekonomi
Klicka här om du vill läsa årsredovisningen för 2015 som en bläddringsblar tidning​​​
Sustainability report 2015

2014
Årsredovisning 2014 Del 1 Verksamhet
Årsredovisning 2014 Del 2 Hållbarhet​
Årsredovisning 2014 Del 3 Ekonomi
Annual rep​ort 2014


Beställning
Ring 013-20 85 00​ om du vill få äldre upplagor av årsredovisningen skickad till dig.

Läs mer