Bostadsregler Kulturfastigheter

​När du hyr en bostad av Kulturfastigheter hyr du en del a​v en levande kulturmiljö och därmed följer vissa speciella krav på dig som hyresgäst. Avsikten med Gamla Linköping är att det skall vara en levande institution, där livet fortsätter och där den trivsamma och vackra miljön utgör ett minne av småstadens idoghet och idyll. Eftersom Gamla Linköping är ett friluftsmuseum är det mycket viktigt att såväl den inre som yttre miljön så långt det är möjligt är och förblir tidstypisk. Det är också mycket viktigt att varje hyresgäst och hushållsmedlem har förståelse för och är införstådd med att detta är bakgrunden till de speciella villkor som upprättats och gäller för Gamla Linköping. Några av dessa kan du ta del av här nedan:

- I förhyrningen av bostadslägenheten ingår ej till byggnaden hörande gårdsutrymme eller trädgård. Hyresgästen äger dock rätt att vistas däri och är dessutom medveten om att allmänheten äger tillträde till dessa under dagtid mellan kl. 07.00 och 22.00. Hyresvärden ombesörjer skötsel och underhåll av gårdsutrymme och trädgård inkl. snöskottning och sandning samt skörd av frukt och bär. Om hyresgästen önskar utplacera egen trädgårdsmöbel eller dylikt skall detta ske i samråd med hyresvärden.

- En bostadshyresgäst får normalt på egen bekostnad utan föregående samtycke av hyresvärden utföra mindre förbättringsarbeten (målning, tapetsering och därmed jämförliga åtgärder) i lägenheten. Hyreslagen/HL, 24 a §). I Gamla Linköping är det icke meningen att bostadslägenheternas tidstypiska utseende och utrustning ska förändras. Därför förbinder sig hyresgästen att samråda med hyresvärden och i förekommande fall bereda hyresvärden tillfälle att ansöka om medling hos hyresnämnden innan hyresgästen utför sådana arbeten i bostadslägenheten som regleras i HL 24 a §.

- I vissa bostadslägenheter finns branddetektorer uppsatta, oftast en i varje rum. Detektorerna är kopplade till ett centralt larmsystem hos Räddningstjänsten. Inom området finns även en larmtablå som visar exakt från vilken lägenhet ett larm kommer. Detta innebär att under dagtid kan även hyresvärdens personal snabbt vara på plats om brand uppstår. Med anledning härav har hyresvärden rätt att inneha reservnyckel till lägenheten.

- Utomhusantenner och markiser strider mot den tidstypiska miljön, varför sådana ej får uppsättas. Även persienner strider mot den tidstypiska miljön.

-Cyklar och dylikt skall placeras på därför avsedd plats.

- Hyresgästen erinras om de av Linköpings kommuns trafiknämnd beslutade Lokala Trafikföreskrifterna. Information om dessa finns hos kommunens enhet Trafik och Gator.

- Gardiner skall i möjligaste mån anpassas till miljön. Vid tveksamhet bör samråd ske med hyresvärden.

- Hyresgästen är medveten om att vissa byggnader inrymmer både bostadslägenheter och lokaler för olika slags verksamhet (hantverk, försäljning, museum etc).